سوژه روز

سوژه روز


-

روی چه کسی
روی چه کسی "سیاه" است؛ گور خواب ها یا...؟