سوژه روز


-

غرق شدن نفت کش ایرانی و کشته شدن 32 خدمه آن
غرق شدن نفت کش ایرانی و کشته شدن 32 خدمه آن