سوژه روز

سوژه روز


-

نابودی کامل ساختمان پلاسکو
نابودی کامل ساختمان پلاسکو
-

ساختمان پلاسکو دیگر وجود ندارد - کشته و زخمی شدن 100 ها نفر
ساختمان پلاسکو دیگر وجود ندارد - کشته و زخمی شدن 100 ها نفر